Договір публічної оферти (приєднання) про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа – підприємець Шийчук Анна Олександрівна, що надає консультативні послуги та здійснює інші види діяльності у сфері охорони здоров’я, керуючись ст.ст. 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію (публічну оферту) Клієнтам, які бажають отримати інформаційно-консультаційні послуги, укласти Договір про надання послуг (далі за текстом – Договір).

Фізична особа – підприємець Шийчук Анна Олександрівна та особи, які до неї звертаються про надання інформаційно-консультаційних послуг (Клієнти), надалі за текстом договору разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

Акцепт (прийняття) Публічної оферти вчиняється Покупцем у порядку, який визначено в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї публічної оферти Договір вважається укладеним.

1. Загальні положення
1.1. Клієнт – це особа, що здійснила Реєстрацію на сайті shyichuk.com та оплатила Послугу (послуги). Права та обов’язки Покупця послуг у сфері електронної комерції визначаються законодавством України.
Виконавець – Фізична особа-підприємець Шийчук Анна Олександрівна.
Реєстрація – належним чином оформлений запит Клієнта на придбання Послуг, запропонованих на веб-сайті shyichuk.com.
Послуги – онлайн-курси, вебінари чи інші інформаційні продукти, які опис яких, міститься на веб-сайті shyichuk.com.
1.2. Виконавець здійснює продаж Послуг через веб-сайт за адресою: shyichuk.com.
1.5. Для прийняття пропозиції укласти договір, Клієнт має оплатити Послугу та внести контактні дані про власну особу в реєстраційній формі.
1.6. Чинна оферта знаходиться на сайті у розділі «Публічна оферта» shyichuk.com.
1.7. Спілкування Клієнта з менеджерами та іншими представниками Виконавця має будуватися на принципах загальноприйнятих норм моралі та комунікаційного етикету. 1.8. Клієнт несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. Надання неточної чи неповної інформації або ненадання такої інформації за вимогою Виконавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому, Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Клієнту у випадку призупинення / ненадання послуг або не здійснення продажу за умови невиконання даного пункту Договору.
1.9. Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на веб-сайті shyichuk.com є інтелектуальною власністю Виконавця і може бути передана Клієнтам та третім особам лише за окремою згодою Виконавця.

2. Предмет угоди
2.1. Предметом Угоди є надання Клієнту можливості купувати для особистих чи інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, Послуги, представлені на веб-сайті за адресою: www.shyichuk.com в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою.
2.2. Угода поширюється на всі види товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом є доступними для користувача веб-сайту.

3. Оплата
3.1. Вартість Послуг вказані на сайті shyichuk.com, в долларах США. Розрахунки між сторонами проводяться у гривнях, відповідно до курсу платіжної системи з допомогою якої здійснюються розрахунки або відповідно до офіційного курсу НБУ, якщо розрахунки здійснюються у готівковій формі.
3.2. У разі неправильного зазначення на сайті ціни замовленої Клієнтом Послуги, Виконавець інформує про це Клієнта, при неприйнятності цих умов для Клієнта Замовлення може бути анульоване.
3.3. Ціна Послуг на сайті може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену та оплачену Клієнтом Послугу зміні не підлягає.
3.4. Оплата Послуг здійснюється Клієнтом будь-яким із способів, запропонованих Виконавцем при оформленні Замовлення, детальна інформація про які знаходиться на веб-сайті shyichuk.com.
3.5. Виконавець має право надавати знижки та встановлювати програми бонусів на свій розсуд, в тому числі індивідуально. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування вказані на Сайті і можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку. У випадку надання знижок на послуги, які вже були замовлені та оплачені Клієнтом, різниця у вартості таких послуг не повертається
3.6. Повернення здійснюється відповідно до умов, вказаних на Сайті shyichuk.com у розділі “Гарантія повернення“.
4. Конфіденційність і захист інформації
4.1. Персональні дані Клієнта обробляються відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Особисті дані збираються виключно з метою виконання цього договору, дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
4.2. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, що стали їм відомі з електронних документів (повідомлень) під час вчинення електронних правочинів, у порядку, передбаченому законодавством України про захист персональних даних.
4.3. Політика діяльності Виконавця в питаннях конфіденційності описана на сайті в розділі “Політика конфіденційності”
4.4. При оформленні Реєстрації Клієнт зобов’язаний вказувати достовірні персональні дані.
5. Додаткові умови
5.1. Виконавець має право передавати свої повноваження, права та обов’язки, що випливають з його відносин з Клієнтом, третім особам без окремого погодження із Клієнтом.
5.2. У разі виникнення питань і претензій з боку Клієнта, він повинен звернутися до Виконавця по телефону або іншим доступним способом. Сторони мають докласти всіх зусиль, для того, щоб вирішити будь-які спори шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди спір може бути переданий на розгляд до органів судової влади, відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.
5.4. Цей Договір регулюється законодавством України, незалежно від того, де знаходяться його Сторони на момент укладення договору чи надання послуг.
5.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору.
Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону за допомогою веб-сайту shyichuk.com. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин.
Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.
5.7. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за веб-адресою shyichuk.com.

6. Відповідальність
6.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві.
6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта, а також не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб, які можуть стосуватись виконання умов цього договору.
6.4. Клієнт погоджується з тим, що він застосовує результати надання послуг на власний ризик, та не може мати претензій до Виконавця за наслідки застосування результатів надання Послуг за цим Договором.

5. Строк дії Договору та порядок його розірвання
5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оплати Покупцем Послуги на сайті shyichuk.com і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
5.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовому вигляді.
5.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.